آموزشگاه موسیقی شَه‌تار

شادی رمضان‌پور 

مدرس فلوت کلیددار و فلوت ریکوردر

۱۰ سال سابقه نوازندگی فلوت 

شاگرد استاد شهرام رکوعی

و سابقه اجرا در ارکسترهای مختلف